SPORTINA KLUB

OPŠTA PRAVILA IZDAVANJA I UPOTREBE KARTICE POGODNOSTI KLUBA SPORTINA GROUP

1. OPŠTE

Ova opšta pravila uređuju članstvo i pogodnosti članova u klubu lojalnosti Sportina Group.

Izrazi, koji su korišćeni u ovim opštim uslovima poslovanja, imaju sledeće značenje:

Član – lice koje je prihvatilo opšte uslove i steklo karticu pogodnosti Sportina Group.

Društva u Sportini Group – preduzeća u grupi Sportina Group, kod kojih imalac može da koristi karticu i pogodnosti kluba Sportina Group.

u Srbiji:

Sportina, d. o. o., Beograd, Omladinskih brigada 102, Beograd (u daljem tekstu: Sportina d.o.o. Beograd)

u Sloveniji:

Sportina Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, Lesce (u daljem tekstu: Sportina Bled d.o.o.)

u Hrvatskoj:

Sportina, d. o. o., Remetinečka cesta 139, Zagreb

u Bosni i Hercegovini:

Ab-line, d. o. o., Halilovići 6, Sarajevo

SMC d.o.o., Radićeva 12, 71000 Sarajevo

u Crnoj Gori:

Sportina, d. o. o., Podgorica, Cetinjski put bb, Podgorica

u Bugarskoj:

Sportina Eood, Vitosha No 146B, Sofija

na Kosovu:

Sportina@ albi Zona e re industriale Veternik, Priština

 

2. ČLANSTVO U KLUBU

Član kluba Sportina Group može da postane svako fizičko lice starije od 16 godina koje prihvati ove opšte uslove, tako što na jednom od prodajnih mesta, koja su uključena u klub Sportina Group, ili na portalu www.sportina-club.com popuni pristupnu izjavu i time izrazi volju za učlanjenjem. Učlanjenje je dobrovoljno; član ima pravo da u skladu sa ovim Opštim uslovima u bilo kom trenutku izrazi volju da istupi iz kluba.

3. KARTICA POGODNOSTI

Član učlanjenjem prima karticu pogodnosti Sportina Group i postaje njen imalac.

Svaki član može da dobije samo jednu karticu pogodnosti kluba Sportina Group.

Kartica pogodnosti kluba lojalnosti Sportina Group nije prenosiva i može da je koristi samo njen imalac.

Kartica pogodnosti Sportina Group je kartica lojalnosti, koja imaocima omogućava dodatne pogodnosti koje mogu da iskoriste pri kupovini u izabranim poslovnicama Sportine Group u svim zemljama gde je aktivan klub lojalnosti Sportina Group, kao što su navedene u članu 1. ovih opštih uslova.

Spisak izabranih poslovnica Sportina Group, u kojima imalac može da iskoristi pogodnosti uz karticu po­godnosti Sportina Group, objavljen je na Internet stranici www.sportina-club.com i na prodajnim mestima, gde imalac može da iskoristi pogodnosti iz naslova kartice pogodnosti Sportina Group.

Pri korišćenju pogodnosti iz kupovina, poslovnica u Sportini Group odnosno prodavci na prodajnom mestu na kom imalac kartice pogodnosti vrši kupovinu, mogu da zahtevaju lični dokument pomoću kojeg će da indetifikuju imaoca kartice pogodnosti Sportina Group. Ako imalac odbije da potvrdi identitet svojim ličnim dokumentom, može mu zbog sumnje u opravdanost korišćenja kartice pogodnosti na prodajnom mestu biti odbijena mogućnost korišćenja pogodnosti i ubrajanja kupovine u sumu za određivanje bonitetnog razreda.

4. IZDAVALAC KARTICE

Izdavalac i vlasnik kartice pogodnosti Sportina Group je Sportina, d. o. o., Beograd.

5. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Društva u Sportina Group privatnost svojih članova i zaštitu njihovih ličnih podataka smatraju važnom obavezom. Društva u Sportini Group istupaju kao zajednički rukovaoci, a kako je ispod objašnjeno. Lične podat­ke članova rukovaoci će obrađivati u skladu sa propisima i sprovodiće odgovarajuće mere za zaštitu ličnih podataka, sve u svrhu sprečavanja neovlašćene ili nezakonite obrade ličnih podataka. Pravni osnov za obradu ličnih podataka članova je njihovo prihvatanje ovih opštih uslova, kao što je opisano u članu 2 ovih Opštih uslova. U smislu  Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018) u daljem tekstu: „ZZPL“, radi se o pravnom osnovu po članu 12. stav 1 tački 2).

Kada član izvrši kupovinu pri jednom od društava iz Sportine Group (iz člana 1. ovih Opštih uslova), podaci o kupovini se unose, obrađuju i čuvaju u centralnoj zbirci kupovina članova, kojom upravlja Sportina Bled d.o.o. („centralna zbirka kupovine članova“), a istovremeno se ti podaci čuvaju u kompaniji Sportine Group, pri kojoj je član izvršio kupovinu.

Obrada u svrhu ostvarivanja prava i obaveza članstva u klubu lojalnosti

U svrhu ostvarivanja prava i obaveza članstva u klubu lojalnosti, te ostvarivanja pripadajućih pogodnosti, zajednički rukovaoci obrađuju sle­deće lične podatke članova:

identifikacione podatke: ime i prezime, adresu, e-adresu, broj mobilnog telefona, grad, poštanski broj i zemlju prebivališta,
podatke o kupovinama izvršenim sa članskom karticom, kao što su datum i vrednost kupovine, broj računa, količina proizvoda, način plaćanja, radnja u kojoj je izvršena kupovina, prodavac, oznaka kase,
podatke uz kupljene proizvode, kao što su: tip proizvoda, EAN kod proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, te
podatke o ostvarenim pogodnostima kao što su datum i vrednost kupovine, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, prodavnica u kojoj je izvršena kupovina, prodavac, oznaka kase.

Obrada u analitičke i statističke svrhe

Navedeni podaci o ličnosti takođe se obrađuju za ana­lize i statistike namenjene internim poslovnim procesima, pre svega analizi uspešnosti određenog prodajnog programa i planiranju novih proizvoda i usluga. Takvu obradu ličnih podataka članova zajednički rukovaoci zasnivaju na preovlađujućem legitimnom interesu u skladu sa članom 12. stavom 1 tačkom 6 ZZPL.

Obrada u svrhu analize kupovnih navika članova

Analizu kupovnih navika članova, koja se sprovodi  u svrhu direktnog marketinga, odnosno u svrhu slanja prilagođenih ponuda članovima obuhvata obradu sledećih kategorija ličnih podataka: omiljena radnja (u odnosu na ostvareni promet), najčešće posećena radnja, omiljena robna marka (u odnosu na ostvareni promet), najčešće kupljena robna marka, dan poslednje kupovine i poslednja radnja u kojoj je član izvršio kupovinu, koliko često u proseku član kupuje u radnjama u Sportini Group (u prošloj godini), koliki je prosečni MD odnosno pokazatelj da li je član ljubitelj akcija ili kupuje više u redovnoj prodaji, najuspešniji komercijalni kanal (na koji od njih se odaziva), promet u tekućoj godini, promet u prethodnoj godini, datum prijave, razuđenost kupovine (u koliko različitih poslovnica član kupuje), zajednički rukovaoci se oslanjaju na pristanak člana kao osnov za obradu ličnih podataka u ovu svrhu.

Prenos ličnih podataka obrađivačima i podobrađivačima

Lični podaci članova se u skladu sa uslovima iz člana 45. ZZPL prosleđuju obrađivačima, koji rukova­ocu/rukovaocima nude informacionu podršku pri njihovoj obradi. Svako od društava iz Sportine Group svoje obrađivače bira sa potrebnom brižnošću. U slučaju da obrađivači žele da neke od prenetih zadataka prenesu svojim ugovornim partnerima - podobrađivačima, isti  su u obavezi da dobiju prethodno pisano odobrenje za angažman podobrađivača.

6. ODREĐIVANJE BONITETNOG RAZREDA ČLANA

Pri svakoj kupovini se podaci člana obrađuju u centralnoj zbirci kupovina članova u svrhu određivanja bonitetnog razreda - provere da li i koja pogodnost pri određenoj kupovini, u odnosu na izvršene kupovine u proteklom periodu, pripada članu. Podaci o bonitetnom razredu se nakon unosa podataka o kupovini, stavljaju na raspolaganje kompaniji u Sportini Group, u kojoj član vrši kupovinu, u svrhu ostvarivanja pogodnosti - obračuna popusta.

Pri obradi ličnih podataka, koja se odnosi na kupovinu od strane člana uz karticu pogodnosti, u svrhu određivanja bonitetnog razreda i ostvarivanja pogodnosti, društva u Sportini Group, i to Sportina d.o.o. Beograd i Sportina Bled d.o.o. smatraju se zajedničkim rukova­ocima (član 43. ZZPL). Lični podaci o kupovinama člana i ostvarenim pogodnostima unose se, obrađuju i čuvaju se u centralnoj zbirci; svako od društava iz Sportina Group ih obrađuje u svrhu ostvarivanja prava članova, a istovremeno lične podatke članova koji su izvršili kupovine kod njega obrađuje i za svrhu sopstvenih statistika i analiza svojih prodajnih strategija i planiranje novih (član 12. stav 1 tačka 6 ZZPL).

Mere zaštite

U skladu sa nivoom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene, prirodom, obimom, okolnostima i svrhom obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika za prava i slobode fizičkih lica, Društva u Sportini Group će u cilju zaštite  ličnih podataka članova primeniti adekvatne mere zaštite.

Prava članova

Članovi koji koriste karticu pogodnosti čiji je izdavalac i vlasnik Sportina d.o.o. Beograd ostvaruju pravo na pristup, izmene, pravo na prenosivost, pravo na ograničenje obrade, pravo na brisanje i pravo na prigovor u vezi sa obradom ličnih podataka na osnovu člana 12. stava 1 tačke 1, 2 i 6 ZZPL), ostvaruju kod rukovaoca koji im je izdao karticu pogodnosti, upućivanjem pisanog zahteva na adresu: Sportina d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 102, Beograd ili na e-adresu: klub@sportina.rs. Članovi mogu zahtev za ostvarivanje prava da pošalju ovlašćenom licu za zaštitu ličnih podataka kod svakog od društava iz Sportina Group, na e-mail adresu: DPORS@sportina.rs.

Više informacija o obradi ličnih podataka pri rukovaocu je na raspolaganju u Informacijama za korisnike Sportine d.o.o, objavljenim na Internet strani http://www.sportina-club.com/sr/.

7. VRSTE POGODNOSTI

Član ostvaruje pogodnosti korišćenjem kartice pri kupovini u radnjama grupe Sportina Group, pri čemu se vrednosti izvršenih kupovina sabiraju. Bonitetni period u kome se sabiraju vrednosti kupovina je ograničen na godinu dana, odnosno od 1. januara do 31. decembra. Bonitetni razred člana se određuje za prošli bonitetni period.

Pogodnost (visina popusta) se članu priznaje u odnosu na ostvareni bonitetni razred i menja se u odnosu na vrednosti kupovine člana u pojedinačnom bonitetnom periodu.

Bonitetni razredi kluba Sportina Group

Bonitetni razred Zajednička vrednost kupovina u RSD Visina popusta

1. 0 do 9.999 RSD 0%

2. 10.000 do 29.999 RSD 3%

3. 30.000 do 49.999 RSD 5%

4. 50.000 do 74.999 RSD 7%

5. 75.000 do 99.999 RSD 9%

6. 100.000 do 249.999 RSD 11%

7. 250.000 do 499.999 RSD 15%

8. iznad 500.000 RSD 20%

Vrednost kupovine koju član izvrši pri kompaniji u Sportini Group, u domaćoj valuti koja nije EUR, pri unosu podatka u centralnu zbirku se pretvara u EUR, po kursu Banke Slovenije na dan izvršene kupovine.

Dodatne pogodnosti

Član kluba može da izabere da prima redovne novosti u biltenu (Newsletter) o prodajnom programu preduze­ća u Sportini Group, kao i bilten sa ponudama poslovnih partnera društava u Sportini Group, te da prima članu posebno prilagođene ponude.

Član može da izabere da prima izabrani bilten tako što izrazi volju za njegovim primanjem i dozvoli korišćenje svoje e-adrese u svrhu slanja – da svoj pristanak u tu svrhu.

Članu prilagođena ponuda biće oblikovana na osnovu podataka o članstvu u klubu (ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, broj kartice, poslovnica u kojoj je popunjena pristupnica), podataka o obavljenim kupovinama sa članskom karticom i ostvarenim pogodnostima (datum i vrednost kupovine, popust, broj računa, EAN kod proizvoda, količina proizvoda, vrsta proizvoda kao što su tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda, radnja u kojoj je obavljena kupovina, prodavac, oznaka kase) i podataka o interesovanjima prikupljenih pomoću analitičkih kolačića prilikom poseta Internet stranicama Sportine Group, uz korišćenje članovog broja mobilnog telefona (u svrhu slanja SMS/ MMS) i e-adrese. Takva ponuda biće oblikovana i poslata članu samo na osnovu njegovog pristanka za obradu navedenih ličnih podataka u tu svrhu.

Opšta obaveštenja o dodatnim pogodnostima za članove mogu biti objavljena i na Internet portalu www.sportina-club.com.

8. PRAVILA KORIŠĆENJA KARTICE POGODNOSTI SPORTINA GROUP

Član koji želi da pri kupovini upotrebi karticu pogodnosti, dužan je da priloži karticu na prodajnom mestu pre plaćanja izabrane robe. Kasnije upisivanje izvršene kupovine u centralnu zbirku nije moguće, kao ni naknadno ostvarivanje popusta po izvršenom plaćanju.

Bez priložene kartice na samom prodajnom mestu, na kasi pri kupovini isto tako nije moguće ostvariti dodatne pogodnosti za članove. Pogodnosti korišćenjem kartice nije moguće iskoristiti u sezonskim raspro­dajama, ni za proizvode koji su na akciji. Popusti se ne sabiraju. Vrednost kupljenih sniženih proizvoda se, kao sve druge kupovine, ubrajaju u ukupnu sumu kupovina na kartici radi određivanja bonitetnog razreda.

Pri eventualnim tehničkim problemima i višoj sili koja ometa rad računarskog sistema koji podržava rad kartice pogodnosti, odnosno obrade ličnih podataka u svrhu beleženja kupovina i ostvarivanja pogodnosti, Sportina d.o.o. Beograd imaocima kartice pogodnosti za vreme sistemskih smetnji ne garantuje naknadni upis kupovine i/ili ostvarivanja pogodnosti iz naslova kartice pogodnosti Sportina Group. Sportina d.o.o. Beograd i druga preduzeća iz Sportine Group nisu odgovorna za eventualnu štetu koja bi mogla da nastane imaocima kartice zbog even­tualnih tehničkih problema i više sile, koji ometaju rad računarskog sistema - podršku kartice pogodnosti Sportina Group.

9. ZAMENA KARTICE

Član treba gubitak ili krađu kartice pogodnosti odmah da prijavi poštom neposredno na sedište izdavaoca, preduzeća Sportina, d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 102, Beograd, na broj telefona +381 11 222 77 09 ili elektronskim putem na e-adresu klub@sportina.rs. Izdavalac će mu na adresu prebivališta najkasnije u roku od 90 dana po prijemu prijave poslati novu karticu. Sve pogodnosti sa izgubljene ili ukradene kartice se pre­nose na novu. Stara kartica se blokira odmah po prijemu obaveštenja o njenom gubitku ili krađi. Članovi kluba Sportina Group mogu dobiti sve informacije u vezi sa klubom pozivanjem besplatnog telefonskog broja +381 11 222 77 09. Ako je kartica pogodnosti Sportina Group imaocu otuđena, izdavalac ne preuzima odgovornost za korišćenje pogodnosti od strane trećih lica.

10. PRESTANAK ČLANSTVA

Kartica pogodnosti Sportina Group važi do pisanog opoziva izdavaoca odnosno za sve vreme članstva imaoca u klubu lojalnosti Sportina Group. Član kluba lojalnosti Sportina Group može u bilo kom trenutku pisanom izjavom, koju će poslati poštom na adresu sedišta izdavaoca Omladinskih brigada 102, Beograd, ili elektronskim putem na e-adresu klub@sportina.rs da izjavi volju da istupi iz kluba - prestanak članstva.

Smatra se da članstvo pojedinca u klubu lojalnosti Sportina Group prestaje dan nakon što Sportina d.o.o. primi izjavu o istupanju. Ako se na taj dan na kartici nalaze eventualne neiskorišćene pogodnosti, smatra se da ih se član svojim istupanjem odrekao, ali ih može ostvariti od trenutka predaje izjave o istupanju do sledećeg dana po prijemu izjave od strane Sportine d.o.o. Beograd.

Izdavalac karticu pogodnosti može da opozove, ako je od poslednje kupovine, koju je član izvršio uz karticu, prošlo više od dve godine. O opozivu kartice izdavalac nije dužan da obavesti člana.

Rukovaoci će lične podatke bivšeg člana čuvati još pet godina po isteku članstva.

11. PRISTUP LIČNIM PODACIMA NA PORTALU

Internet portal www.sportina-club.com je ulazna tačka na kojoj članovi kluba Sportina Group mogu pristupati svojim ličnim podacima: stanju na kartici (iznosima kupovina u bonitetnom periodu), bonitetnom razredu i kratkoročnim pogodnostima, a istovremeno mogu načiniti potrebne ispravke odnosno izmene svojih ličnih podataka iz pristupne izjave (ime i prezime, adresa, e-adresa, broj mobilnog telefona, zemlja prebivališta).

Pri promeni ličnih podataka člana, kao što su ime i prezime, adresa, e-adresa, broj mobilnog telefona, zemlja prebivališta, član je dužan o tome obavestiti rukovaoca u roku od 30 dana putem pošte na adresu Sportina d.o.o, Omladinskih brigada 102, Beograd ili elektronskim putem na e-adresu klub@sportina.rs.

Pristup ličnim podacima člana na portalu www.sportina-club.com je omogućen uz aktivaciju naloga pomoću elektronske adrese koju je član naveo u pristupnoj izjavi pri učlanjenju u klub, i lozinkom koju je korisnik dobio po uspešnoj aktivaciji naloga preko Interneta.

Član garantuje da je rukovaocu prosledio lične podatke koji su tačni i obavezuje se da saopštava potrebne ispravke i izmene u rokovima i na način određen ovim Opštim uslovima. U slučaju grešaka koji su posledica netačnih podataka, Sportina d.o.o. Beograd ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja bi mogla da nastane članu iz tog naslova.

12. OBJAVA OPŠTIH USLOVA

Ovi Opšti uslovi važe od dana objavljivanja na Internet stranici www.sportina-club.com.

Izdavalac zadržava pravo na izmene ovih opštih uslova, i na ukidanje kluba Sportina Group. Sve promene se javno objavljuju na Internet stranici www.sportina-club.com i važe od dana njihovog objavljivanja na Internetu.

Članovi se o promeni obaveštavaju putem e-pošte. Ako član koristi karticu pogodnosti i nakon tako objavljenih promena, smatra se da je sa njima saglasan.

Datum: 22.08.2019. godine

 

Ostani u kontaktu

Sa trendovima i ekskluzivnim promocijama

Učlani se Upiši se

O klubu