SPORTINA KLUB

INFORMACIJE ZA KORISNIKE

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI ZA KORISNIKE U SPORTINI D.O.O. BEOGRAD

I. PREDSTAVLJANJE RUKOVAOCA

Sportina, društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo, posredovanje, zastupanje, posredovanje i organizaciju Omladinskih brigada 102, 11070 Novi Beograd, (u daljem tekstu: “Sportina d.o.o Beograd“), je trgovačko preduzeće sa cca. 300 prodavnica. Našim korisnicima želimo da se približimo stvaranjem ponude za potpuni životni stil pomoću kolekcija modnih robnih marki, kao i ugostiteljstva i turizma. Naša obaveza je, između ostalog, poštovanje privatnosti naših korisnika i zaštite njihovih ličnih podataka. Poslovanje u današnje vreme je neizostavno povezano i sa obradom ličnih podataka. Pozvaćemo vas u naše klubove lojalnosti, da bismo vam našu ponudu dodatno približili, učinili je pristupačnijom i, ako nam to dozvolite, prilagođenijom vašim potrebama i interesima. Organizovaćemo nagradne igre, podelićemo razne kupone za popuste i druge pogodnosti. Pri tome ćemo sa prikupljenim ličnim podacima postupati po odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS” br. 87/2018) – u daljem tekstu: “ZZPL”, koji uređuje ovu oblast.

Društva u okviru Sportina Grupe obrađuju podatke o ličnosti zaposlenih i kandidata za posao, kao i podatke o ličnosti članova klubova lojalnosti kao zajednički rukovaoci, a sve u skladu sa ZZPL.

II. NAŠA VIZIJA ZAŠTITE PRIVATNOSTI ODNOSNO ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

 Sportina d.o.o. je rukovalac ličnih podataka vredan poverenja. Razumemo privatnost i poštujemo je. 

III. OVLAŠĆENO LICE ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

Ovlašćeno lice za zaštitu ličnih podataka u Sportini d.o.o. Beograd je Marijana Marušić Kos. Dostupna je elektronskim putem na e-adresi: marijana@marusic-kos.mk ili info@dataprotection-officer.mk.

Korisnici, na koje se odnose lični podaci, mogu sami da stupe u kontakt sa ovlašćenim licem za zaštitu ličnih podataka u vezi sa svim pitanjima, povezanim sa obradom njihovih ličnih podataka i ostvarivanjem svojih prava na osnovu važećih propisa koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

IV. SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA I PRAVNI OSNOV

a) Sportina d.o.o. Beograd lične podatke korisnika obrađuje u okviru i u svrhu izvršenja ugovora o kupovini robe i usluga, za svrhu zaključenja ugovora, u fazi pregovaranja, nakon prijema ponude korisnika (član 12. stav 1, tačka 2 ZZPL). U slučaju reklamacije robe koja se ostvaruje u skladu sa pravima potrošača, korisnik je dužan da priloži račun koji dokazuje kupovinu, svoje ime i prezime, podatke za kontakt, adresu i e-adresu. Podaci će se koristiti za svrhu odlučivanja o uvažavanju nedostataka robe, odnosno o zameni robe bez nedostataka, kada to rukovalac dopušta.

Ako Sportina d.o.o.Beograd na zahtev kupca rezerviše određenu robu, sačuva je ili je naruči za korisnika, u tu svrhu se obrađuju podaci o imenu i prezimenu kupca, njegovoj adresi, e-adresi i broju mobilnog telefona - u svrhu obaveštavanja o pristigloj robi i kasnijem zaključenju ugovora (kupovine).

Na osnovu ugovora sa svojim kupcima, zajednički rukovaoci obrađuju lične podatke članova klubova lojalnosti: Sportina Group i XYZ. Podaci, koji su dobijeni u svrhu ostvarivanja prava i obaveza članstva u klubu, i koji se u nastavku obrađuju za tu namenu, detaljno su definisani u Opštim uslovima kluba lojalnosti Sportina Group i Opštim uslovima kluba lojalnosti XYZ.

b) Sportina d.o.o. Beograd obrađuje i lične podatke zaposlenih, koji su potrebni za zaključenje ugovora o radu (član 12 stav 1 tačka 2 ZZPL) ili radi poštovanja pravnih obaveza rukovaoca (član 12 stav 1 tačaka 3 ZZPL) u cilju ostvarivanja prava i ispunjavanja obaveza iz radnog odnosa na osnovu Zakona o radu i drugih zakonskih obaveza rukovaoca.

c) Sportina d.o.o. Beograd na osnovu legitimnog interesa (član 12. stav 1 tačka 6 ZZPL) obrađuje lične podatke u svrhu smanjenja rizika neovlašćenog upadanja na njenu internet stranicu (obezbeđivanje informacione bezbednosti, smanjenje rizika neovlašćenog pristupa do važnih poslovnih informacija, ličnih podataka i informacionog sistema Sportine d.o.o. Beograd). U vezi sa pristupanjem Internet stranici, Sportina d.o.o. na serveru prati podatke koji bi mogli da služe za identifikaciju (IP adresa računara, datum i vreme, te posećene strane). Osim svrhe smanjenja rizika upadanja i neovlašćenog pristupa, ti podaci mogu da se upotrebe u analitičke i statističke svrhe od strane kompanije u okviru Sportina grupe – Sportina Bled d.o.o., jedne od zajedničkih rukovalaca. Na osnovu preovlađujućeg legitimnog interesa, ova kompanija obrađuje zakonito prikupljene lične podatke u svrhu različitih analiza i statistika, potrebnih za proveru pravilnosti poslovnih odluka i planiranje novih.

d) U određenim slučajevima, Sportina d.o.o. Beograd obrađuje podatke o ličnosti različitih kategorija lica (kupaca, kandidata za posao, posetilaca web stranice i dr.) po osnovu pristanka (član 12. stav 1 tačka 1 ZZPL) za obradu njihovih ličnih podataka. Vrste ličnih podataka koji se obrađuju o pojedincu, detaljno su nabrojane u obrascu pristanka i razlikuju se u odnosu na kategorije korisnika. Isto tako, stranke i drugi korisnici (posetioci Internet stranice Sportina d.o.o. Beograd) mogu da daju pristanak za obradu njihovih ličnih podataka za svrhu slanja biltena o novostima u prodajnom programu Sportina d.o.o. Beograd, prodajnom programu u okviru Sportina Group, o različitim događajima, pa i da daju saglasnost u svrhu slanja biltena o prodajnom programu poslovnih partnera Sportine d.o.o. Beograd. U tim slučajevima obrada ličnih podataka teče u okviru korisnikovom izjavom dozvoljenog obima ličnih podataka, namene i dogovorenih kanala obaveštavanja, sve do opoziva. Ako je korisnik mlađi od 16 godina, pristanak za njega, kada bi se radilo o uslugama informacionog društva, daju njegovi roditelji ili staratelji.

e) Obrada ličnih podataka posetilaca Internet stranice Sportine d.o.o. Beograd zasniva se na njihovom pristanku, osim u delu obrade ličnih podataka koji je neophodan za obezbeđivanje pravilnog rada Internet stranice (npr. prijava, proces kupovine…). Obrada ličnih podataka pomoću kolačića, koja se odvija na osnovu pristanka, detaljno je opisana na linku: https://sportina.group/sr/sportina-group/kola%C4%8Di%C4%87i

f) Na svojim Internet stranicama Sportina d.o.o. Beograd koristi i alate za automatizaciju marketinga kao što je SharpSpring. Alat SharpSpring je razvila kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama: SharpSpring Inc, 5001 Celebration Pointe Avenue, Suite 410, Gainesville, Ova kompanija je 5.5.2018. godine usklađena sa zahtevima iz Ugovora između EU - SAD "Štit privatnosti" (Privacy Shield), a ovaj deo teritorije u SAD smatra se u skladu sa Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.(„Sl.glasnik RS“ br. 51/2019) kao deo teritorije za koji je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.  Alat je namenjen boljem poznavanju interesovanja i preferencija posetilaca Internet stranice, a Sportina d.o.o. Beograd može u vezi sa aktivnostima, povezanim sa marketingom, da nudi sažet ID korisnika društvenim mrežama kojima upravljaju treća lica, ili drugim Internet ponuđačima (kao što su Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram ili Google), gde se taj podatak zatim upoređuje sa podacima društvenih mreža ili sopstvenim bazama podataka Internet ponuđača, da se vama prikažu adekvatnije informacije. Možete se informisati o načinu na koji ova kompanija obrađuje podatke putem sledećeg linka https://sharpspring.com/legal/privacy/.

V. KORISNICI LIČNIH PODATAKA I EVENTUALNI PRENOS LIČNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Osim Sportine d.o.o. Beograd, lične podatke u njeno ime i za njen račun obrađuju i njeni obrađivači; uglavnom su to pružaoci usluga informacione podrške pri obradi ličnih podataka.

Lični podaci stranaka koji su obrađeni alatom za automatizaciju marketinga SharpSpring prenose se na deo teritorije SAD, odnosno kompaniji SharpSpring Inc, 5001 Celebration Pointe Avenue, Suite 410, Gainesville, a takav prenos smatra se u skladu sa Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti („Sl.glasnik RS“ br. 51/2019) prenosom na deo teritorije za koji je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

VI. PRAVA KORISNIKA

Pisanim zahtevom, poslatim na adresu: Sportina d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 102, 11070 Novi Beograd ili klub@sportina.rs, korisnik može zahtevati pristup, dopunu, ispravke ličnih podataka, odnosno, brisanje odnosno ograničenje njihove obrade, da podnese prigovor na obradu podataka koji se obrađuju u vezi sa njim i ima pravo na prenosivost podataka.

Korisnik može svoje date pristanke za obradu ličnih podatka u bilo kom trenutku trajno ili privremeno, u celosti ili delimično da opozove pisanim zahtevom, poslatim na adresu: Sportina d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 102, Novi Beograd ili klub@sportina.rs, odnosno može da svojim pristancima upravlja na Internet stranici: http://www.sportina-club.com/. Opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade koja se na osnovu pristanka izvršavala do njegovog opoziva.

Korisnik ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatra da se njegovi podaci čuvaju ili bilo kako drugačije obrađuju u suprotnosti sa važećim propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

VII. ROKOVI ČUVANJA LIČNIH PODATAKA

Sportina d.o.o. obrađuje lične podatke do izvršenja svrhe, odnosno u okviru rokova zastarelosti za obaveze koje bi mogle da proisteknu iz obrade tih ličnih podatka, naročito kada je obrada ličnih podataka potrebna u okviru zaključenja odnosno izvršenja ugovora, osim u slučajevima kada je rok čuvanja ličnih podataka određen zakonom. U tim slučajevima, Sportina d.o.o. podatke čuva u skladu sa zakonom.

 

Datum: 11.02.2020. godine

Ostani u kontaktu

Sa trendovima i ekskluzivnim promocijama

Učlani se Upiši se

O klubu