POKLON BON

Opšti uslovi poslovanja

Izdavalac poklon bona je Sportina doo Podgorica sa sjedištem u Podgorici, na adresi Cetinjski put bb, Crna Gora (u nastavku Izdavalac).

Ovim opštim uslovima poslovanja Izdavalac određuje prava i obaveze pri korišćenju poklon bonova. Ovi opšti uslovi obavezujući su za Izdavaoca kao i svakog Korisnika poklon bona pri korišćenju poklon bona.

Preuzimanjem poklon bona Korisnik prihvata ove opšte uslove poslovanja.

Korišćenje poklon bona

1. Poklon bon je sredstvo plaćanja u papirnom obliku, opremljen jedinstvenim identifikacijskim brojem (EAN kodom). Izdavaoc ga izdaje pri uplati sredstava koju vrši i čiju visinu određuje Korisnik i u skladu s opštim uslovima obavezan ga je prihvatiti kao sredstvo plaćanja za robu koja se prodaje u poslovnicama Izdavaoca.

2. Izdavalac poklon bona za koji se vrši uplata sredstava i koji služi kao sredstvo plaćanja u eurima je društvo Sportina d.o.o. sa sjedištem u  Podgorici , Cetinjski put bb.

3. Poklon bon može se koristiti isključivo u poslovnicama Izdavaoca u Crnoj Gori.

4. Poklon bon s uplaćenim iznosom predstavlja sredstvo plaćanja.

5. Poklon bon mogu preuzeti fizičke i pravne osobe.

6. Pri uplati sredstava za poklon bon, Korisniku se ne odobravaju popusti.

7. Poklon bonovi se izdaju u apoenima od 20EUR, 50EUR i 100EUR.

8. Poklon bon važeći je 12 meseci od datuma izdavanja i nakon isteka 12 meseci od izdavanja, poklon bon nije moguće iskoristiti.

9. Nije moguća isplata poklon bona u novcu.

10. Realizacija poklon bona je moguća samo uz fizičko donošenje poklon bona, s time da se Korisnik poklon bona pritom nije dužan identifikovati.

11. Korisnik kupovinom poklon bonova prihvata Opšte uslove poslovanja s poklon bonom pa se smatra da je s istima upoznat.

Prava i obaveze izdavaoca poklon bona

12. Obaveza Izdavaoca poklon bona nastaje u trenutku kada Korisnik kupi poklon bon. U slučaju gubitka, krađe poklon bona ili oštećenja koje onemogućuje korišćenje poklon bona, Sportina Podgorica doo nije dužna isplatiti odštetu Korisniku poklon bona.

13.Izdavalac može odbiti poklon bon ako utvrdi da je poklon bon falsifikovan ili da je njegova važnost istekla ili da je poklon bon tako uništen da je nemoguće utvrditi njegov sadržaj. Izdavalac nije dužan proveravati identitet donosioca poklon bona pri njegovom korišćenju. Izdavalac ne odgovara za gubitak poklon bona niti se može tražiti poništenje izgubljenog/ukradenog poklon bona.

14.Obaveza Izdavaoca poklon bona prestaje u trenutku kada ga Izdavalac prihvati kao sredstvo plaćanja za robu , istekom važnosti poklon bona ili ako poklon bon postane nevažeći zbog bilo koje od okolnosti navedene u Opštim uslovima.

Prava i obaveze korisnika poklon bona

15. Korisnik poklon bona može koristiti poklon bon u bilo kojoj poslovnici Izdavaoca u Crnoj Gori.

16. Korisnik poklon bona može koristiti poklon bon samo tako da ga priloži Izdavaocu kao sredstvo plaćanja prilikom kupovine robe.
U slučaju da je vrijednost kupovine viša od vrijednosti iznosa na poklon bonu, Korisnik poklon bona mora doplatiti razliku.
U slučaju da je vrijednost kupovine niža od vrijednosti iznosa na poklon bonu, Korisniku se ne isplaćuje novac.

Ostale odredbe

17. Na poklon bonu nije dozvoljeno ništa pisati, brisati, precrtavati ili popravljati. U suprotnom poklon bon će se smatrati nevažećim.

18. Izdavalac Sportina doo Podgorica zadržava pravo izmjene Opštih uslova poslovanja sa poklon bonovima.

Opšti uslovi poslovanja sa poklon bonovima važe od dana objavljivanja i biće javno dostupni na internet portalu kompanije Sportina doo Podgorica : www.sportina.me kao i u svim radnjama komapnije u Crnoj Gori.

Sportina doo Podgorica

Ostani u kontaktu

Sa trendovima i ekskluzivnim promocijama

Učlani se Registruj se

O klubu