SPORTINA KLUB

OPŠTA PRAVILA IZDAVANJA I UPOTREBE KARTICE POGODNOSTI „Sportina Group“

1. OPŠTE

Ova opšta pravila određuju uslove upotrebe kartice pogodnosti kluba Sportina Group, čiji izdavač je Sportina d.o.o. Podgorica, Cetinjski put bb, Crna Gora.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovim opštim pravilima imaju sledeće značenje:

Imalac je svako fizičko lice koje ispuni pristupnu izjavu (svi obavezni podaci moraju biti popunjeni) i koje dobije karticu pogodnosti kluba Sportina Group.

Kompanije/preduzeća Sportine Group - Kompanije u poslovnom sistemu Sportina Group u kojima imalac može koristiti pogodnosti kartice kluba Sportina Group su:

u Crnoj Gori:
Sportina d.o.o. Podgorica, Cetinjski put bb, Podgorica.

u Srbiji:
Sportina d.o.o., Omladinskih brigada 102, Novi Beograd,,
Tom Tailor d.o.o., Omladinskih brigada 102, Novi Beograd,.

u Sloveniji:
Tom Tailor Lesce, Alpska cesta 43, Lesce,
Sportina Bled d.o.o., Alpska cesta 43, Lesce.

u Hrvatskoj:
Sportina d.o.o., Remetinečka cesta 139, Zagreb,
Tom Tailor Zagreb, Remetinečka cesta 139, Zagreb.

u Bosni i Hercegovini:
Ab-line d.o.o., Halilovići 6, Sarajevo,
Tom Tailor d.o.o. Sarajevo, Halilovići 6, Sarajevo.

u Bugarskoj:
Sportina Eood, Vitosha No 146B, Sofija,
Tom Tailor Sofia, Vitosha No 146B, Sofija.

na Kosovu:
Sportina & Albi Zona e re industriale Veternik, Priština.

Kartice pogodnosti kluba Sportina Group mogu se koristiti na prodajnim mjestima Sportina Group u Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu.

2. KARTICA

Kartica kluba Sportina Group je kartica pogodnosti koja njenim imaocima omogućava dodatne pogodnosti koje mogu iskoristiti prilikom kupovine na izabranim prodajnim mjestima Sportine Group u kojima funkcioniše klub Sportina Group.

Lista odabranih prodajnih mjesta Sportina Group u kojima imalac kartice može koristiti karticu pogodnosti Sportina Group može se naći na internet portalu www.sportina-club.com, kao i na svim prodajnim mjestima preduzeća u poslovnom sistemu Sportina Group u kojima imalac može koristiti pogodnosti kartice kluba Sportina Group

3. IMALAC

Karticu pogodnosti kluba Sportina Group može dobiti svako fizičko lice starije od 15 godina, koje ispuni pristupnu izjavu (svi obavezni podaci na pristupnoj izjavi moraju biti popunjeni) na jednom od prodajnih mjesta koja su uključena u klub Sportina Group ili na internet portalu www.sportina-club.com.

Pojedino fizičko lice postaje član kluba Sportina Group uz potpisivanje pristupne izjave, pod uslovom da su svi obavezni podaci na pristupnoj izjavi popunjeni, odnosno u slučaju da se u klub prijavljuje preko internet portala www.sportina-club.com, sa popunjavanjem svih obaveznih podataka u internet obrascu i izričitom potvrdom da su podaci koje je naveo istiniti i tačni.

Pojedinac potpisom pristupne izjave ili potvrdom podataka navedenih u internet obrascu na internet portalu www.sportina-club.com potvrđuje da je saglasan sa ovim opštim pravilima.

Isto tako je saglasan s tim da se podaci mogu povjeriti ugovornom obrađivaču podataka, preduzeću Sportina Bled d.o.o., Alpska 43, 4248 Lesce, Slovenija, odnosno ostalim ugovornim obrađivačima navedenog preduzeća.

Podaci sa kartice pogodnosti Sportina Group, u slučaju prijave preko internet portala www.sportina-club.com, neposredno se upisuju u bazu podataka ugovornog obrađivača, preduzeća Sportina Bled d.o.o., Alpska 43, 4248 Lesce, Slovenija. Imalac kartice ima mogućnost na uvid i promjenu svojih ličnih podataka preko ličnog profila na internet portalu.

Nakon izdavanja kartice pogodnosti Sportina Group, imalac ove kartice postaje član kluba Sportina Group. Članstvo u klubu je dobrovoljno i besplatno, a svaki član ima pravo da, u skladu sa ovim opštim pravilima, u bilo kom trenutku istupi iz kluba Sportina Group.

Pojedino fizičko lice može dobiti samo jednu karticu pogodnosti kluba Sportina Group. Fizičko lice sa istim podacima (ime, prezime, adresa, datum rođenja) već postojećeg imaoca kartice ne može dobiti novu karticu pogodnosti Sportina Group.

Kartica pogodnosti kluba Sportina Group nije prenosiva i mogu je koristiti samo imaoci kartice. Kompanija Sportina Group može, na mestu na kome imalac kartice pogodnosti obavlja kupovinu, od imaoca ove kartice zatražiti lični dokument, pomoću kojeg identifikuje imaoca kartice pogodnosti.

4. IZDAVAČ/RUKOVALAC

Izdavač i vlasnik kartice pogodnosti Sportina Group je Sportina doo Podgorica, Cetinjski put bb.

Izdavač, Sportina doo Podgorica, kao   i ostale kompanije Sportina Group, se obavezuje da će prikupljene lične podatke osigurati, upotrebljavati, obrađivati i čuvati u skladu sa Pravilima i odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti , („Službeni list br. 79/08 i 70/09) i uporedivim zakonima u državama kompanija uključenih u sistem Sportina Group.

 

Izdavač zadržava pravo mijenjanja pravila, ukidanja kluba Sportina Group i opoziva kartice pogodnosti Sportina Group. Sve promjene se javno objavljuju na internet portalu www.sportina-club.com i važe od dana takve internet objave. Ako vlasnik upotrebljava karticu nakon objavljenih promjena, znači da je sa njima saglasan.

 

Izdavač zadržava pravo da dodjeljuje, mijenja i poništi dodatne bonitete po vlastitoj procjeni.

5. LIČNI PODACI

Karticu pogodnosti Sportina Group može dobiti fizičko lice pod uslovom da je starije od 15 godina i da na pristupnoj izjavi Sportini doo Podgorica ili preko internet portala www.sportina–club.com priloži obavezne lične podatke: ime, prezime, adresu prebivališta, državu prebivališta, pol i ujedno dozvoli Sportini doo Podgorica, Cetinjski put bb, Podgorica, kao rukovaocu zbirke podataka, obradu njegovih ličnih podataka i podataka o njegovim kupovinama na prodajnim mjestima uključenim u klub Sportina Group, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni list br. 79/08 i 70/09).

5.1. OBRADA LIČNIH PODATAKA

Član kluba Sportina Group svojim potpisom na pristupnoj izjavi ili popunjavanjem internet obrasca na internet portalu www.sportina-club.com potvrđuje/dozvoljava da izdavač prilikom izdavanja kartice može provjeriti sve podatke navedene na pristupnoj izjavi i da ih može elektronski obraditi. Kupac odgovara za istinitost i tačnost svih priloženih podataka na svim obrascima povezanim sa upotrebom kartice pogodnosti Sportina Group.

Pored podataka koje imalac kartice pogodnosti daje prilikom popunjavanja pristupne izjave, prikupljaju se i sledeći podaci koje rukovalac prikuplja prilikom kupovine - svi podaci s paragon bloka (računa): preduzeće i prodajno mesto na kome je član obavio kupovinu, vrijeme kupovine, broj računa, mjesto kupovine, datum, bar-kod proizvoda, naziv proizvoda, popust, količina proizvoda, cijena, PDV, vrijednost robe, iznos računa, način plaćanja i prodavac.

Bar-kod, koji je naveden na paragon bloku, detaljnije određuje kupljeni proizvod, a na osnovu njega mogu se prikupljati podaci kao: tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda itd. Ovi podaci se upotrebljavaju za analizu navika kupaca i za izvođenje pokazatelja koji pomažu da se odredi profil pojedinog člana i Sportini d.o.o.Podgorica  omogući pripremu personalizovanih ponuda.

Podaci, koje rukovalac obrađuje za izradu analize navika kupaca i izvođenje pokazatelja, uključuju i sledeće podatke: najdraže prodajno mjesto (s obzirom na ostvaren promet), najčešće posjećeno prodajno mjesto (s obzirom na ostvaren promet), najdraža robna marka (s obzirom na ostvaren promet), najčešće kupovana robna marka, dan poslednje kupovine i prodajno mjesto na kome je ta kupovina obavljena, koliko puta prosječno imalac kartice kupuje u preduzećima Sportina Group (u prethodnoj godini), koliki je prosječni popust, odnosno pokazatelj koji govori o tome da li kupac više voli da kupuje u vrijeme akcije ili prilikom redovne ponude, najuspešniji komercijalni kanal (na koji se kupac odaziva), promet u tekućoj i prošloj godini, datum prijave, raspršenost kupovine (na koliko različitih prodajnih mjesta kupac kupuje) i druge vrste ličnih podataka.

Ako imalac kartice obavi kupovinu u preduzeću članu Sportine Group, to preduzeće se, u svrhu provjere bonitetnog razreda imaoca, povezuje sa centralnom bazom na serveru ugovornog obrađivača, preduzeća Sportina Bled d.o.o., Alpska 43, 4248 Lesce, Slovenija. Podaci o obavljenoj kupovini se automatski upisuju u centralnu bazu ugovornog obrađivača i čuvaju u preduzeću članu Sportine Group u kojoj je imalac kartice obavio kupovinu.

Imalac kartice pogodnosti dozvoljava rukovaocu da proslijedi njegove lične podatke, potrebne zbog provjere bonitetnog razreda imaoca, preduzeću Sportine Group u kojem imalac obavlja kupovinu, u svrhu obračuna popusta. Imalac kartice pogodnosti dozvoljava da preduzeće Sportine Group u kojem je imalac obavio kupovinu proslijedi podatke o kupovini imaoca ugovornom obrađivaču, preduzeću Sportina Bled d.o.o., Alpska 43, 4248 Lesce, Slovenija, u svrhu bilježenja redovne kupovine, pomoću kojih će se određivati bonitetni razred pojedinačnog imaoca kartice, odnosno za ostale namjene obrade, određene u ovim opštim pravilima.

Podaci o imaocima kartica mogu se slati ugovornim obrađivačima rukovaoca zbirke ličnih podataka, koji na njegov račun i u njegovo ime obrađuju lične podatke o imaocu. Ugovorni obrađivači su, pored kompanija uključenih u Sportina Group, na primer preduzeća koja imaocima kartice pogodnosti šalju SMS, koja se bave štampanjem, koja održavaju programsku opremu i bazu podataka rukovaoca.

Imalac kartice pogodnosti Sportina Group je saglasan da se njegovi lični podaci i podaci o kupovinama sačuvaju u centralnoj bazi Sportine Group, u sjedištu preduzeća Sportina Bled d.o.o., Alpska 43, 4248 Lesce, Slovenija.

Imalac kartice pogodnosti Sportina Group je isto tako saglasan s tim da se smiju prikupljati sume kupovine, koristiti popusti i ostale moguće pogodnosti s kartice pogodnosti Sportina Group o njegovim kupovinama i u ostalim državama gde funkcioniše klub Sportina Group.

U vezi sa iznošenjem ličnih podataka u druge države gde funkcioniše Sportina Group, imalac izjavljuje i potvrđuje da je od strane rukovaoca ličnih podataka bio obaviješten o mogućnostima takvog iznosa u skladu s Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Konvencijom o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope.

Sportina d.o.o Podgorica, odnosno po Zakonu ovlašćeno lice, povezaće podatke koje imaoci Sportina Group kartice pogodnosti prilože u vezi sa dobijanjem kartice sa podacima o kupovinama i transakcijskim podacima. Svi podaci će biti sačuvani u bazi podataka u preduzeću Sportina Bled d.o.o., Alpska 43, 4248 Lesce, kao ugovornom obrađivaču, saglasno mjerodavnom Zakonu. Svi lični podaci, kao i podaci o obavljenim kupovinama, biće redovno analizirani, a izdavač će ih upotrebljavati za segmentaciju, pripremu prilagođenih/individualnih ponuda, proučavanje potrošačkih navika, anketiranje, dodeljivanje dodatnih boniteta i direktan marketing. Isto tako, podaci za kontakt imaoca kartice pogodnosti kluba Sportina Group biće upotrijebljeni i za obavještavanje o promotivnim ponudama i drugim aktivnostima preduzeća Sportina d.o.o. Podgorica, povezanih kompanija i njihovih poslovnih partnera. U vezi sa slanjem promotivnih ponuda, ugovorni partneri kompanija u poslovnom sistemu Sportina Group nemaju pristup ličnim podacima pojedinačnog lica.

Rukovalac ličnih podataka može u gorenavedene svrhe obrađivati lične podatke imaoca kartica pogodnosti Sportine Group, koje proizlaze iz pojedinog pravnog osnova i u svrhu izvršavanja svojih ugovornih obaveza do istog pojedinca iz drugih pravnih osnova i za namjene pregovora za sklapanje drugih pravnih osnova sa istim pojedincem.

Lične podatke imaoca kartica rukovalac ličnih podataka može povezati sa podacima drugih imaoca kartica pogodnosti i obrađivati u gorenavedene svrhe.

Imalac kartice prilikom popunjavanja pristupne izjave ili obrasca potvrđuje da je upoznat sa svojim pravom da od rukovaoca može zahtijevati ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade ličnih podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Prikupljanje podataka je dobrovoljno. Ako pojedinac svoje podatke, koji su navedeni u pristupnoj izjavi kao obavezni, ne želi ostaviti rukovaocu, ne može dobiti karticu pogodnosti kluba Sportina Group.

Imalac kartice pogodnosti kluba Sportina Group može bilo kada, u pisanoj formi ili na drugi dogovoreni način, zahtijevati da rukovalac ličnih podataka, trajno ili privremeno, prekine da upotrebljava njegov e-mail ili telefonski broj u svrhu direktnog marketinga. Rukovalac ličnih podataka dužan je da u roku od 15 dana adekvatno spriječi upotrebu ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga i o tome u narednih 5 dana, u pisanoj formi ili na drugi dogovoreni način, obavijesti imaoca kartice koji je to zahtijevao. Podaci o e-mail adresi ili telefonskom broju imaoca kartice, koji su vođeni u kompjuterskom sistemu, u tom slučaju se brišu, dok pristupna izjava imaoca kartice ostaje sačuvana u arhivi Sportine Bled d.o.o. Imalac kartice može, i pored zahteva da se spriječi upotreba e-mail adrese ili telefonskog broja u svrhu direktnog marketinga, koristiti sve pogodnosti koje posjeduje kao član kluba pogodnosti.

U slučaju da imalac izjavom u pisanoj formi, koju poštom šalje na sjedište rukovaoca ili elektronskom poštom na adresu klub@sportina.me, zahtijeva prekid upotrebe svih njegovih ličnih podataka, dakle i onih koji se smatraju obaveznim, u svrhu direktnog marketinga, rukovalac kartice pogodnosti Sportina Group odjaviće ga iz baze imalaca kartica i njegova kartica više neće važiti na prodajnim mjestima uključenim u klub Sportina Group.

Lične podatke o imaocu kartice i podatke o pojedinačnoj kupovini rukovalac ličnih podataka može čuvati najviše 10 godina posle prestanka važenja kartice, odnosno 10 godina nakon svake obavljene kupovine.

6. POGODNOSTI

Kartica pogodnosti Sportina Group funkcioniše po načelu sabiranja vrijednosti svih kupovina. Svaka redovna kupovina unosi se u kompjuterski sistem. Kada imalac kartice pogodnosti Sportina Group svojim kupovinama u jednoj bonitetnoj godini dostigne viši bonitetni razred od trenutnog, obračunava mu se visina popusta u skladu s važećom tabelom bonitetnih razreda kluba Sportina Group. Kada imalac kartice kupovinama dostigne viši bonitetni razred, na cjelokupnu vrijednost sledeće kupovine priznaje mu se nova visina popusta koja se na kartici čuva dok ne dostigne viši bonitetni razred.

Bonitetni period u kojem imalac sabira vrijednosti kupovina i tako konkuriše za dostizanje višeg bonitetnog razreda ograničen je na jednu godinu, od 1. januara do 31. decembra. Novom kalendarskom godinom ukupna vrijednost kupovina se ponovo postavi na 0; bonitetni razred koji je imalac kartice dostigao na kraju kalendarske godine prenosi se u sledeću godinu. Dakle, popust na početku i do kraja kalendarske godine zavisi od iznosa kupovine koje je imalac kartice obavio u prethodnoj kalendarskoj godini, a popust može biti i viši, ako imalac kartice u tekućoj godini pređe ukupnu vrijednost kupovine iz prošle godine i dostigne viši bonitetni razred.

Prilikom plaćanja na blagajni potrebno je priložiti karticu pogodnosti Sportina Group. Upisivanje kupovine naknadno nije moguće, a isto tako nije moguće kasnije iskoristiti popuste. Bez priložene kartice pogodnosti Sportina Group nije moguće iskoristiti ni druge pogodnosti.

Bez obzira na gore navedenu odredbu, preduzeće Sportina Group zadržava pravo da nekim pojedincima dodijeli dodatne bonitete po sopstvenoj procjeni.

Bonitetni razredi kluba Sportina Group

Bonitetni razred Zajednička vrijednost kupovina u EUR Visina popusta
1. od 0 do 99,99 € 0 %
2. od 100 do 299,99 € 3 %
3. od 300 do 499,99 € 5 %
4. od 500 do 749,99 € 7 %
5. od 750 do 999,99 € 9 %
6. od 1000 do 2499,99 € 11 %
7. od 2500 do 4999,99 € 15 %
8. nad 5000 € 20 %

Ako član kluba obavi kupovinu u drugoj državi, kupovina mu se preračunava u valutu EUR u skladu s važećom kursnom listom na dan obavljene kupovine. U isto vrijeme, njegova lokalna ljestvica (ako ne živi u državi gdje se koristi EUR) se preračuna u valutu EUR. Uz pomoć tih preračuna popust mu se obračunava u odnosu na lokalnu ljestvicu.

USLOVI KORIŠĆENJA KARTICE POGODNOSTI SPORTINA GROUP

Pre plaćanja robe potrebno je na kasi priložiti karticu pogodnosti Sportina Group. Kasnije upisivanje kupovine nije moguće, isto tako kasnije nije moguće iskoristiti popuste ili druge pogodnosti.

Kartica ne važi tokom sezonskih rasprodaja, kao ni za proizvode koji su na akciji. Popusti se ne sabiraju. Vrednost kupljenih, sniženih proizvoda dodaje se sumi kupovina na kartici.

U slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema, bonitetni sistem ne radi i tada nije moguće iskoristiti pogodnosti kartice kluba Sportina Group.

Sportina doo Podgorica i ostale kompanije Sportine Group ne smatraju se odgovornim za moguću nastalu štetu koju mogu pretrpjeti imaoci kartice u slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema.

6.1 Dodatne pogodnosti

Kartica pogodnosti Sportina Group imaocima omogućava i različite kratkoročne pogodnosti koje su individualno prilagođene u odnosu na podatke iz pristupne izjave i/ili podatke o kupovini svakog imaoca kartice pojedinačno.

Individualno prilagođene ponude šalju se imaocima kartice pogodnosti Sportina Group telefonom, sms-om, običnom poštom i e-mailom, odnosno objavljuju se na internet portalu www.sportina-club.com.

6.2

Izdavač zadržava pravo dodjeljivanja i poništavanja dodatnih boniteta i pogodnosti po ličnoj procjeni.

7. PORTAL

Internet portal www.sportina-club.com sadrži ulaznu tačku na kojoj imalac kartice pogodnosti Sportina Group može pratiti svoj profil, stanja na kartici, bonitete i kratkoročne pogodnosti, kao i uređivati svoje podatke u skladu s Opštim uslovima/pravilima.

Pristup ličnom profilu na internet portalu www.sportina-club.com  moguć je e-mail adresom, navedenoj u pristupnoj izjavi ili na internet portalu, i lozinkom, koju imalac primi na e-mail nakon uspešnog aktiviranja računa.

8. PROMJENA PODATAKA

U slučaju da imalac kartice promijeni lične podatke koje je naveo u pristupnoj izjavi ili preko internet portala www.sportina-club.com, dužan je da promjenu podataka prijavi u roku od 30 dana od nastale promjene, poštom na sedište preduzeća ili elektronskom poštom na klub@sportina.me.

Vlasnik može lične podatke promijeniti i na internet portalu www.sportina-club.com u svom ličnom profilu.

9. ZAMJENA KARTICE

Gubitak ili krađu kartice pogodnosti prijavite poštom, neposredno na sjedište izdavača, preduzeća Sportina doo Podgorica, Cetinjski put bb, Delta City, Podgorica,  na e-adresu klub@sportina.me ili na prodajnim mjestima koja su uključena u Sportina klub. Izdavač će poslati novu karticu najkasnije u roku od 90 dana nakon dobijene prijave. Sve pogodnosti sa izgubljene ili ukradene kartice se u roku od 15 dana od prijave prenose na novu. Stara kartica se blokira.

Sve informacije u vezi sa klubom Sportina Group članovi tog kluba mogu dobiti.putem e-adrese klub@sportina.me ili na prodajnim mjestima koja su uključena u Sportina klub.

U slučaju da je kartica pogodnosti Sportina Group otuđena imaocu, izdavač ne preuzima odgovornost za korišćenje pogodnosti od strane trećeg lica.

10. PRESTANAK ČLANSTVA

Kartica pogodnosti Sportina Group važi do pisanog opoziva izdavača ili do dobijanja izjave imaoca u skladu s tom tačkom. Imalac kartice pogodnosti Sportina Group može u bilo kom trenutku, pisanom izjavom, poslatom poštom na sjedište izdavača navedenom u prethodnoj tački pravila ili elektronskom poštom na klub@sportina.me, zahtijevati da preduzeća u poslovnom sistemu Sportina Group prestanu upotrebljavati podatke na načine i u svrhe navedene u toj izjavi i tako istupiti iz kluba Sportina Group i odreći se vlasništva kartice pogodnosti Sportina Group i svih pogodnosti koje iz nje proizlaze.

Uprkos prestanku članstva, rukovalac ličnih podataka može neke podatke o pojedincu čuvati još najviše 10 godina (opšti rok zastarelosti) od prestanka članstva.

Ako karticom pogodnosti Sportina Group u roku od dvije godine nije obavljena nijedna kupovina, ona dobija status neaktivne kartice. Takvu karticu izdavač ima pravo da poništi bez obaveštavanja o tome vlasnika kartice.

11. OBJAVA PRAVILA

Ova pravila važe od dana objave na internet portalu www.sportina-club.com.

Izdavač zadržava pravo mijenjanja pravila, ukidanja kluba Sportina Group i poništenja kartice pogodnosti Sportina Group. Sve promene se javno objavljuju na internet portalu www.sportina-club.com i važe od dana takve internet objave. Ako imalac upotrebljava karticu i nakon tako objavljenih promjena, znači da je sa njima saglasan.

.

Datum: 12. 08. 2012

Ostani u kontaktu

Sa trendovima i ekskluzivnim promocijama

Učlani se Registruj se

O klubu